بستن پیش بارگذاری
   

نیرورسانی به متقاضیان و یا مشترکین عمومی و خصوصی:

شرکت رنا با برخورداری از تاییدیه شرکت توزیع برق تبریز و شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی (پیمانکاران ذیصلاح) و امکان دسترسی به سامانه نیرورسانی شرکت های مذکور، تا کنون در چندین مورد اقدام به اجرای نیرورسانی متقاضیان بخش خصوصی و یا عمومی تحت نظارت شرکتهای برق مربوطه نموده و تحویل مشتریان داده است.