بستن پیش بارگذاری

علاوه بر موارد مذکور مشاهده می گردد که برخی از شرکت های توزیع برق تأمین برق موقت چنین کارگاههایی را منوط به تعیین تکلیف برق دایمی مورد نیاز پروژه در آینده می نمایند که این خود موجب چالشی جدید به کارفرمایان می گردد.

شرکت “رنا” با بهره گیری از افراد متخصص و با تجربه در این زمینه که هم دارای سوابق اجرایی در پروژه های بخش خصوصی و هم سابقه کار در مناصب فنی و مدیریتی شرکتهای صنعت برق کشور می باشند، موجبات فراغت خاطر کارفرمایان محترم در این زمینه و غلبه بر چالش های مربوطه را فراهم می نماید. 

  • تأمین و توزیع برق موقت کارگاهی که عموماً در سایتهای اجرائی پروژه ها مورد نیاز می باشد، همواره از چالشهای اساسی کارفرمایان و مجریان پروژه ها بشمار می آید. ویژگی خاص محوطه های کارگاهی از جنبه مخاطرات بالقوه، ثابت نبودن نقاط مصرف، متغیر بودن میزان بار مورد نیاز با پیشرفت پروژه و تغییرات فصلی و قطعی نبودن راههای دسترسی مطمئن و بر و کف زمین سایت تماماً از عواملی هستند که محاسبه و برآورد بار را پیچیده نموده و روشهای طرح و اجرا و استانداردهای سیستم برقرسانی و توزیع انرژی و همچنین تأمین روشنایی و حفاظت الکتریکی چنین نقاطی را متمایز می کند.

    از سوی دیگر شرایط و محیط کارگاهی غالباً ایجاب می نماید که از ادوات و تجهیزات و مصالح ویژه ای بدین منظور استفاده گردد تا بتواند از جنبه پایداری و استجکام و پیشگیری از حوادث و اتفاقات سوء و تأمین ایمنی کافی برای پرسنل اجرائی، استانداردهای بالاتری را پاسخگو باشد.