بستن پیش بارگذاری
برآورد بار الکتریکی و طرح اولیه نیرورسانی بطور کلی باید مطابق مراحل زیر انجام شود :

1- شناسایی اجزای بار و نقاط مصرف کلی
2- اختصاص شاخص وات بر مترمربع برای هریک از کاربری ها مطابق با استاندارد های معتبر مثل IEEE و NFPA و تطبیق آن با ویژگیهای محلی و بومی با استناد به داده های رسمی آماری

3- اعمال ضرایب همزمانی طبق استانداردهای معتبر و هندبوک های مختلف و آمار محلی
4- مقایسه نتیجه برآورد بار حاصل شده با نمونه های مشابه جهت تشخیص خطای برآورد

5- انتخاب ظرفیت ترانسفورماتور(ها)

6- انتخاب نوع و ظرفیت سیستم تأمین برق اضطراری و طرح حفاظت آن نسبت به شبکه برق اصلی

7- تهیه طرح اولیه نیرورسانی و جانمائی آن با توجه ویژگیهای معماری پروژه و محوطه و مراکز اصلی مصرف

8- تعیین دقیق تعداد و میزان آمپراژ انشعابات مورد نیاز با توجه به نرم های استاندارد وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق منطقه مربوطه.

9- و دست آخر تدوین برنامه زمان بندی شده جهت برخورداری به موقع از انرژی برق دایمی