بستن پیش بارگذاری
   

نصب و سربندی و راه اندازی تابلوهای برق:

نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تابلوهای برق تان را می توانید به ما بسپارید. هر یک از تابلوهای برق اعم از تابلوهای لوازم اندازه گیری (تابلوی کنتوری)، تابلوهای اصلی، تابلوهای عمومی، تابلوهای اختصاصی، جعبه فیوزها و . . . به لحاظ ساخت و نوع نصب دارای ویژگیها و استانداردهای مخصوص به خود هستند. سفارش ساخت، نصب و راه اندازی انواع تابلوهای برق مجموعه های ساختمانی و صنعتی بر اساس نیاز فنی ، ویژگیهای معماری و انتظارات کارفرما تخصص ماست.