بستن پیش بارگذاری

نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای توزیع:

نصب ترانسفورماتوهای هوایی و زمینی

جابجایی و تعویض ترانس ها در شبکه

نصب ترانسفورماتورهای رزینی خشک و تعبیه ایزولاتورهای عایق همراه با تجهیزات قطع و وصل و حفاظتی از قبیل کات اوت فیوز

سکسیونر های هوایی و روغنی و برقگیرها

نصب ترانسفورماتورهای اندازه گیری(MOF )

نصب انواع ترانسهای ولتاژ و جریان زمینی و هوایی