بستن پیش بارگذاری
  • طراحی سیستم ارتینگ و ایمنی تجهیزات و افراد در برابر خطاهای الکتریکی از مرحله فونداسیون تا اتمام عملیات ساختمانی
  • طرح سیستم حفاظت از صاعقه ابنیه و تجهیزات الکتریکی اعم از سیستمهای الکترونیکی ، جریان ضعیف و فشار ضعیف و متوسط در برابر شوکهای ناشی از تغییرات ناگهانی ولتاژ و جریان
  •