بستن پیش بارگذاری
  • برآورد بار کلی تاسیسات و ساختمان با اعمال ضرایب همزمانی
  • انتخاب سیستم توزیع برق اصلی ساختمان
  • تعیین تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهای مورد نیاز
  • تعیین تعداد و نوع پست های مورد نیاز
  • جانمایی محل استقرار پست ها و نحوه تغذیه آنها
  • تعیین آمپراژ استاندارد کنتورها و نحوه چیدمان و محل استقرار آنها
  • انجام هماهنگی های لازم با شرکت توزیع توزیع برق تا تأیید و تصویب نهایی طرح کلی