بستن پیش بارگذاری

احداث و راه اندازی پست های برق:

احداث پستهای توزیع برق ساختمانی، پست ها و کیوسکهای کمپکت و همچنین نصب سیستم روشنایی و تهویه پستها به همراه شبکه ارتینگ مربوطه، بازدید دوره ای و تنظیف پستهای زمینی ، سرویس تجهیزات حفاظتی و قطع و وصل پست ها از جمله فعالیت هایی است که توسط این شرکت قابل ارائه می باشد.