نوع فعالیت

نصب و احداث

تست و راه اندازی

عیب یابی و تعمیر

اصلاح ، برکناری ، توسعه

تعمیرات پیشگیرانه

سرویس و نگهداری

کنترل ، بازرسی ، قرائت و بهره برداری

نمونه کار هازمینه فعالیت

کنتور های برق

روشنایی معابر و راه ها

نیرو رسانی

پست های توزیع برق

شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط

تابلو های برق

ارتینگ و حفاظت از صاعقه

مهارت های ما

عیب یابی و تعمیر

97%

ارتینگ

95%

روشنایی معابر

95%

نصب

100%

گواهی نامه ها

شرکت های مرتبط با ما